Renbetesland – konflikt eller grannsämja?

I samarbete med DAUM (Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå) har Hillevi Wadensten, etnolog vid museet, intervjuat Oleg Omma, ordförande i Umbyns sameby, samt jordbrukarparet Bertil Nygren och Lena-Stina Forsell i Tegsnäset, Vindelns kommun.

Intervjuerna gjordes för att undersöka förhållandena kring renbetet i Vindelns kommun. En vanlig bild i media är att rennäring och markägare står i konflikt med varandra.

Avsikten med dokumentation var att ge en annan bild, nämligen hur ett samarbete har åstadkommits utan konflikter.

Intervjuer: Nygren & Forsell  Omma.


Renskötselrätten är reglerad i grundlag och ger samer som är medlemmar av en sameby rätt till renbete, jakt, fiske, virke och bränsle samt rätten att bygga anläggningar och bostäder, för att klara sitt och sina renars uppehälle.

Rätten gäller på marker där man kan visa att renbete pågått regelbundet under så lång tid att man inte vet när det började, vilket kallas för urminneshävd. Detta betyder att samerna även i framtiden har rätt att beta sina renar där, under förutsättning att de fortsätter att nyttja dessa marker regelbundet.

De konflikter som lyfts fram i media bygger på ett antal rättsprocesser som ägt rum under de senaste årtiondena. Markägare i Härjedalen, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten har med början 1990 stämt ett antal samebyar för att dessa låter sina renar beta på markägarnas egendomar.

Markägarna hävdar att det inte finns bevis för att renskötsel bedrivits där under någon längre tid, och att renskötselrätten därför inte gäller på dessa fastigheter. I rättsprocesserna har bevisbördan lagts på samebyarna, som tvingats fatta svåra beslut: Att skuldsätta sig svårt för att försöka bevisa sin urminneshävd och få den fastslagen av domstol, eller att avböja rättegång, och därmed automatiskt förlora sin renskötselrätt på dessa marker.

Källor
Föredrag med Malin Brännström på samiska poolens möte 2006-04-25, inspelat på minidisc
Jordbruksverkets hemsida: http://www.sjv.se, 2006-12-01.
Svenska Samernas riksförbunds hemsida: http://www.sapmi.se, 2006-11-29.