Lagar & regler

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer kan skyddas på flera olika sätt. De två lagar som ligger närmast till hands är Plan- och bygglagen samt Kulturminneslagen.

Stödet för vårdnads- och vördnadsvärda byggnader och miljöer vilar dock inte enbart på den formella lagstiftningen. Att en byggnad ingår i museets byggnadsinventering eller kommunens kulturminnesvårdsprogram ger också ett visst skydd eftersom kommunens bygglovgranskare vänder sig till dessa när de behandlar och beviljar bygglov.

Byggnadsinventeringarna och kulturminnesvårdsprogrammen används dessutom som underlag för att skapa formella lagskydd för kulturhistoriskt värdefulla eller ”k-märkta” byggnader genom detaljplaner och utökade bygglov.

Läs om: