Gåvor till museet

Vad vill museet ha?

I museets samlingar ska vi kunna hitta kunskap och inspiration. Museet vill kunna berätta om människors livsvillkor, händelser, levnadsöden, personliga minnen, tankar och framtidsdrömmar i olika tider, även det som angår oss just i dag. Därför vill vi framförallt ha berättelser och minnen och olika saker som dessa berättelser och minnen knutits till eller skildras genom.

Vem ska jag prata med?

Innan du kommer till museet med din gåva, kontakta först någon av våra tjänstemän som arbetar med insamling och berätta om vad du har:

• Arkivhandlingar, dokument, brevsamlingar, klippböcker, inspelningar:
Arkivarie Ingrid Sjödin e-post, 090-16 39 33

• Böcker och tryckta skrifter
Bibliotekarie Karin Larsson, e-post 090-16 39 29

• Fotosamlingar, video och filmer
Fotoantikvarie Nina Kurdve, e-post 070-301 73 36
Fotoassistent Jane-Mari Karlsson, e-post 070-290 11 04

• Arkeologiska fynd och även fornlämningar i naturen
Arkeolog Susanne Sundström, e-post 070-356 13 72

• Konstverk, konstnärliga skisser, berättelser om konstnärer
Konstantikvarie Suzanne Steneberg, e-post 070-396 51 34

• Klädesplagg, textilier, berättelser och minnen med anknytning till textilier och textilt arbete
Etnolog Hillevi Wadensten, e-post 070-525 48 32

• Umeåhistoria, skidor, skidminnen, idrottshistoria
Etnolog Åsa Stenström, e-post 070-380 11 56

• "Allt annat"
Samlingsantikvarie, etnolog Lars Holstein, epost 070-342 36 07
Etnolog Hillevi Wadensten, e-post 070-525 48 32
Etnolog Åsa Stenström, e-post 070-380 11 56

Eftersom vi inte kan göra hembesök i den utsträckning som vi skulle vilja, är det bra om du har bilder av det du vill erbjuda som du kan skicka till oss.

Vad händer sen?

Den tjänsteman du kontaktar gör en första bedömning om erbjudandet är intressant för museet. Bedömningen görs gentemot museets insamlingspolicy och vad vi redan har i samlingarna. Om erbjudandet är intressant tas frågan vidare till en beslutsgrupp som sammanträder ungefär varannan månad.

Under tiden fram till beslut vill vi tillsammans med dig, och eventuellt andra personer med anknytning till objekten, kartlägga objektens historia. Vi kan vilja göra inspelade intervjuer för att dokumentera berättelser och fotodokumentationer av miljöer.

Gruppen beslutar om objekten ska tillföras museets samlingar, om objekten ska bevaras, eller om de är intressanta för museets undervisningsverksamhet, "rekvisitasamlingar", då objekten kan förbrukas. Du kommer att tillfrågas om du går med på det senare. Om gruppen beslutar att inte ta emot gåvan och objekten redan lämnats in till museet kommer du att tillfrågas om du vill ha tillbaka dem.

Formaliteter

Vi kommer överens med dig om hämtning, avlämning eller eventuell frakt av objekten i gåvan.

För att museet ska kunna ta emot gåvan behöver vi ett gåvobrev som du undertecknar. Om någon annan är ägare måste du kunna styrka att du har rätt att ge gåvan. Om objekten kommer från ett oskiftat dödsbo behöver museet få skriftliga medgivanden från samtliga dödsbodelägare.

För konstverk eller filmer och bilder skapade av yrkesfotografer behöver museet sluta upphovsrättsavtal med upphovsrättsägarna.