Huset växer

Nästan trettio år hann gå innan det var dags för nästa stora steg i museets lokalmässiga utveckling.

Genom hela sextiotalet hade frågan om en utvidgning av museet stötts och blötts. Och under tiden blev det allt trängre om saligheten. Stora delar av samlingarna förvarades mer eller mindre nedpackade på platser utanför själva museet.

I slutet av 1968 började man gräva och 22 november 1970 kunde den nyblivne statsministern Olof Palme inviga en stor tillbyggnad, belägen i huvudsak ungefär på platsen där Bengt Romare tänkt sig en konsthall.

museet med tillbygganden

Arkitekten Åke Lundberg – som då under lång tid varit engagerad i byggnadsfrågor på Gammlia – har vad volym och material beträffar väl anpassat sig till den befintliga byggnaden. Men satt en något mer tidstypisk touch med såväl vertikala som horisontella fönsterband och ett platt tak, vilket sedan 1994 är ett sadeltak eftersom klimatet i Umeå föga lämpar sig för platta tak.

Förutom lokaler för "bakgrundsarbetet" tillfördes museet den stora utställningshallen och i de undre regionerna en kombinerad biograf och föreläsningssal som fick namnet Bio Abelli, efter Bror Abelli som byggde Umeås första fasta biograf.

Bio Abelli
Efter bara tre år var det dags igen. Det ursprungliga huset förlängdes mot norr med en byggnadsvolym i vilken Folkrörelsearkivet och det i Lars Färgares gård deponerade Skidmuseet fick utrymmen. Åke Lundberg fortsatte att verka som museets arkitekt och ritade ett tillägg i stilmässig linje med det befintliga byggnadsbeståndet.

Tillhistorien hör också bildandet av Stiftelsen Västerbottens museum i 1967 års verksamhetsberättelse står:

Vid årsmötet den 13 juni beslutade föreningen enhälligt om bildande av stiftelsen Västerbottens museum vilken skall överta den museala och kulturminnesvårdande verksamheten som föreningen hittills har drivit. Förslagen till stiftelseurkund och stadgar antogs enhälligt och vid extra föreningsmöte den 5 dec. konfirmerades dessa beslut. Under hösten fattade de båda andra stiftarna, Västerbottens läns landsting och Umeå stad, beslut om att ingå i nämnda stiftelse och att som sitt kapitaltillskott anslå vardera 300.000 kronor. Innan årets slut var förberedelserna klara att underställa Kungl. Majt. förslaget till urkund och stadgar för prövning och godkännande. Den nya stiftelsen avses träda i verksamhet den 1 juli 1967.

Bildmuseet som blev Västra flygeln

Den konsthall som Bengt Romare hade med i sitt förslag från 1939 kom i någon mening att bli verklighet när Bildmuseet öppnade i april 1981, under överinseende av utbildningsminister Jan-Erik Wikström. Till skillnad från Romares förslag placerades "konsthallen" väster om den ursprungliga byggnaden.

Arkitekt Åke Lundberg har med Bildmuseet frångått konceptet med raka längor under sadeltak, och i stället arbetat med asymmetriska takfall med tydligare relation till den branta terrängen.

 

Bildmuseet
Tillsammans med utbyggnaden från 1970 ramar Bildmuseet in en gårdsbildning mot söder framför entrén. Inramningen förstärktes ytterligare vid en förlängning av Bildmuseet mot söder som stod klar 1994. Då fick också Bildmuseet en egen entré. Från början delade man ingång med länsmuseet.

2012 flyttade Bildmuseet till Konstnärligt campus vid älven, och byggnaden förvandlades till Västerbottens museums västra flygel med utställningsrum och kontor.

 

Egilhallen>>>