Se för livet! Foto: Micke Berg

Micke Berg

Micke Berg är född 1949 i Lycksele, uppvuxen i Sundsvall och Stockholm. Han är ett typiskt stadsbarn som anser att livet ständigt bör bevakas från ett stambord på lokala kaféet. Därifrån kan man göra utryckningar i alla geografiska riktningar, till andra bord, andra rum, där saker händer. Där människor träffas händer alltid saker. Människan är berättelsen.

Till detta tjänar Leican, den är snabbare än tanken. Suveräna föregångare finns, från Henri Cartier-Bressons svala geometri till Christer Strömholms köttslighet. Berg uppvisar drag och lärdom från båda. Överallt i produktionen står människor intuitivt rätt placerade i Leicans bildrum, och tittar skeptiskt och undrande på oss. Särskilt barn spanar redan efter svek.

Ungdomsrevolternas tid är Bergs: Skogsnäs, Mullvaden, Jordcirkus, Christiania och Roskilde, Nordirland, Baskien, Libanon, på alla platserna har han varit, och om vissa av dem finns fotoböcker utgivna. Sin samlade gärning fram till millennieskiftet sammanfattar Berg i den imponerande volymen Retro (1999). Sitt skriftliga credo om fotografens uppdrag och ansvar formulerar han i prosaboken Fotograferna (2006).

Sune Jonsson-stipendiat 2013

I samband med Sällskapet Sune Jonssons Vänners årsmöte 28 apri tilldelades Micke Berg 2013 års stipendium – diplom, stor ära samt 10 000 kronor – "för framstående fotografisk gärning i Sune Jonssons anda".