Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp

Mer om årets kulturkommun

Utgångspunkt
De tre kulturbolagen Norrlandsoperan, Västerbottensteatern och Västerbottens museum har i uppdrag att vara verksamma i hela Västerbottens län. I satsningen Årets Kulturkommun i Västerbotten tar bolagen ett gemensamt ansvar för att synliggöra kultur i en specifik kommun under ett år.

Syftet med Årets Kulturkommun i Västerbotten är att göra fler delaktiga i kulturbolagens verksamheter och att med gemensamma krafter få större dragningskraft till den kultur som skapas och erbjuds länets invånare. Aktiviteterna syftar också till att bygga goda relationer mellan länsinvånarna, aktuell kommun och kulturbolagen.

Syfte
Syftet med Årets Kulturkommun i Västerbotten är att göra fler delaktiga i kulturbolagens verksamheter och att få större dragningskraft till den kultur som skapas och erbjuds länets invånare. Med gemensamma krafter blir vi mer synliga än om var och en arbetar själv. Arbetet syftar också till att bygga goda relationer mellan länsinvånarna, aktuell kommun och kulturbolagen.

Kriterier
Utnämningen tilldelas en kommun i länet där kulturen har en uttalad plats i den kommunala verksamheten och kan vara ett gott exempel för andra. Utnämningen kan också tilldelas en kommun där kulturen behöver draghjälp och inspiration för att ta nästa steg.

Ansökningsförfarande
Intresseanmälan att bli Årets Kulturkommun lämnas in till arbetsgruppen för Årets Kulturkommun senast 1 juni varje år. Styrgruppen, bestående av VD:arna för länsaktörerna, gör därefter en sammanställning och fattar beslut efter noggrann sammanvägning.

Avtal
Ett avtal upprättas mellan aktuell kommun och de tre kulturbolagen. Där regleras åtaganden för respektive part. Avtalet undertecknas av företrädare för den politiska ledningen i kommunen samt VD:arna för bolagen.

Organisation
Styrgrupp
Styrgrupp utgörs av cheferna för Västerbottensteatern, Norrlandsoperan och Västerbottens museum. De fattar beslut om vilken kommun som ska tilldelas utnämningen och beslutar om förändringar i överenskommelsen. Styrgruppen träffas tre gånger per år, uppvaktar den aktuella kommunens politiska presidium, medverkar på gemensamma aktiviteter som invigning och debatt samt representerar Årets Kulturkommun i andra officiella sammanhang. Ordförandeskapet i styrgruppen ambulerar mellan institutionernas VD:ar.

Arbetsgrupp
Norrlandsoperan, Västerbottensteatern och Västerbottens museum utser var sin projektledare som tillsammans utgör arbetsgrupp och utför det praktiska arbetet. I arbetsuppgifterna ingår att vara kontakt gentemot lokala intressenter och arbetsgrupp, att planera och genomföra gemensamma aktiviteter samt involvera och uppmuntra andra länskulturaktörer att delta. Arbetsgruppen rapporterar löpande till styrgruppen samt ansöker om ekonomiskt stöd från Region Västerbotten för marknadsföring och andra gemensamma kostnader.

Lokal arbetsgrupp
En lokal arbetsgrupp bildas bestående av det lokala föreningslivet, studieförbund, representanter från den aktuella kommunens olika verksamheter samt eldsjälar. En lokal projektledare/kontaktperson utses.

Lokala utgångspunkter
Vad innebär det för värdkommunen?
Årets Kulturkommun ger goda möjligheter att belysa kulturen som en faktor för livskvalitet och demokrati. Rätt förvaltat kan utnämningen bli en katalysator för lokal och regional utveckling. Kommunen kommer i fokus under året och det ges många möjligheter att lyfta fram kommunens framgångsfaktorer och unika tillgångar. Aktiviteterna under året erbjuds allmänheten och ska uppfattas som inbjudande och inspirerande. Skolan är särskilt viktig att nå.

Vad får värdkommunen ut?
Värdkommunen får utöver ett stärkt nätverk också en rad arrangemang och aktiviteter från de medverkande länsaktörerna. Konserter, föreställningar, utställningar, föredrag, workshops, konferens och debatt är stående inslag. Arbetsgruppen ser till att aktiviteterna sker i nära samarbete med lokala aktörer och eldsjälar vilket i sin tur kan leda till stärkt samhörighet och ökat engagemang för den egna platsen.

Vilka krav ställs på värdkommunen?
Ett kommunalt politiskt beslut ska ligga till grund för genomförandet av Årets Kulturkommun. Värdkommunen avsätter resurser i form av personal (se ovan under Organisation) samt fritt nyttjande av lokaler samt ett ekonomiskt anslag för inköp av föreställningar.

Vad innebär Årets Kulturkommun i Västerbotten rent konkret?
Året följer skolans kalenderår och inleds på hösten och avslutas på våren. Det följer därmed också spelår för Västerbottensteatern och Norrlandsoperan och gynnar samarbeten med skola. En rad aktiviteter och program erbjuds invånare och besökare i den aktuella kommunen under kulturåret. Länsinstitutionerna svarar gemensamt för invigning, kulturdebatt och avslutning. Utöver det erbjuder alla egna aktiviteter, gärna i samarbete med det lokala kulturlivet. En programgrupp samordnar alla aktiviteter och ser till att informera om allt som händer genom affischer, annonser, sociala media med mera.

Vilka bestämmer vad som ska hända under året?
Arbetsgruppen samordnar programmet för hela året. Arbetsgruppen består av personal från Västerbottens museum, Västerbottensteatern och Norrlandsoperan. Det finns också lokala kontaktpersoner som är med och beslutar om aktiviteterna. Genom offentliga möten, mailgrupp och samtal är vem som helst välkommen att lämna förslag och idéer på vad året ska innehålla.

Kontaktpersoner:

Tidigare kulturkommuner

Klicka och bläddra

Logotyp
Laddar öppettider...
Logotyp