Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp
Ammarnäs

Kulturmiljö

Sorry, this entry is only available in Swedish.

Kulturmiljö är ett övergripande begrepp för kulturlämningar och kulturlandskap i vid bemärkelse, det vill säga de avtryck som mänskliga aktiviteter genom tiderna avsatt i det fysiska landskapet. I begreppet kulturmiljö ligger att platsen är skyddad genom lagstiftning eller planläggning eller att den, i det allmänna medvetandet, tillmäts betydelse som del av kulturarvet.

Kulturmiljön omfattar såväl stadslandskap som agrara landskap med dess byggnader och anläggningar, vägar, odlingsmark och parkmiljöer. Till kulturmiljön hör också spåren av mänsklig aktivitet i marken, som exempelvis förhistoriska gravar, järnframställningsplatser, husgrunder och flottningslämningar.

Västerbottens museum har en samverkande och rådgivande funktion för arbetet med kulturmiljövård i hela länet. Kulturmiljövård innebär verksamhet som syftar till att skydda, vårda och sprida kunskap om kulturmiljö som en icke förnyelsebar resurs.

Vi bidrar med en helhetssyn på förvaltningen av landskapet, där kulturmiljö- och naturvärden är nära sammankopplade, och arbetar för att kulturvärden tas till vara i samhällsutvecklingen. Arbetet syftar till att skapa attraktiva och långsiktigt hållbara samhällen och livsmiljöer, både ur ett materiellt och immateriellt perspektiv.

Samhället är under ständig förändring. Platser och miljöer som innehåller avläsbara spår från olika tidsåldrar har en avgörande betydelse för vår känsla av sammanhang, identitet, trivsel och välmående. Med en ökad kunskap om vår historia skapas en djupare förståelse för och rikare upplevelser av vår samtida livsmiljö.

Utifrån demokratisk synvinkel fäster vi stor vikt vid att bredda synliggörandet och bevarandet av kulturmiljöer genom att tillämpa ett normkritiskt arbetssätt. Vid Västerbottens museum bevaras insamlad kunskap, och görs tillgänglig och sökbar i våra arkiv.

Contact and information

Jans Heinerud

Head of Department for Cultural Environment
+4690 20 20 315
jans.heinerud@vbm.se

Logotyp
Laddar öppettider...
Logotyp