Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp
Ammarnäs

Kulturlandskap

Sorry, this entry is only available in Swedish.

Kulturlandskapet är alla de platser, områden och stråk där människan genom närvaro, verksamhet, påverkan och förändring lämnat avtryck och satt spår. Till stora delar kan alltså jordens landyta definieras som ett kulturlandskap. Människans iver att upptäcka, undersöka och kolonisera har också gjort områden på havsbotten till kulturmiljöer, och kanske kan vi inom detta begrepps ramar numera också räkna in Månen.

I Västerbotten står vi dock för det mesta med alla fötterna på jorden, och åldersbestämmer vår kulturmiljö till ungefär 10 000 år. För så länge sedan drog sig inlandsisen undan och landskapet blev beboeligt för människor, som sedan dess lämnat efter sig spår som berättar vårt läns historia.

Det västerbottniska kulturlandskapet låter sig beskrivas under tre huvudrubriker; kustland, inland och fjäll.

I kustlandet finns lämningar efter fiske, säljakt och sjöfart. Andra delar av kustlandet är tydligt formade av jordbruket. Det är ladornas och rundlogarnas landskap. Den kraftiga landhöjningen har också tydligt satt sin prägel på de kustnära områdena. Här är topografin flack, och platser som en gång låg invid stranden har i dag hamnat en bra bit från vattnet. I kustområdet ligger två av länets tre städer, flera större tätorter och många industrier.

Inlandsterrängen är mer kuperad och består till stora delar av skog och myrmark. Genom landskapet från nordväst mot sydöst rinner våra stora älvar. Det är framför allt längs älvdalarna som människor i alla tider rört sig. Här finner vi stenåldersboplatser, småskaligt jordbruk och spår efter olika generationers skogsbruk. Älvarna har från äldsta tid varit den självklara kommunikationsleden in i landet och även andra vägen, ut till kusten, vilket bland annat lämningarna efter flottningsepoken är påminnelser om.

I fjällen är kulturlandskapet inte alltid så tydligt framträdande. Den av människan opåverkade naturen är fortfarande utbredd. Men någon ospårad vildmark är det inte fråga om. Av äldre lämningar dominerar de samiska. Nybyggarepoken har också satt sina spår i terrängen. Karaktäristiska inslag är ladorna av björktimmer, och rester efter slåtter på mer eller mindre omöjliga platser. Bland nytillkomna kulturbärare märks sportanläggningar, vindkraftverk och sportstugor.

Contact and information

Jans Heinerud

Senior Curator/Archaeologist
+4690-16 39 15
+4670-204 22 77
jans.heinerud@vbm.se

Logotyp
Museet är stängt
Logotyp