Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp

Fyrar

Fyrar har funnits i tusentals år. Genom att tända eldar på höga höjder kunde man vägleda skepp eller varna för besvärliga farleder. I modern tid ersattes eldarna med oljelampor och under andra halvan av 1800-talet kom fotogenlampan. I slutet av århundradet introducerades de blinkande och roterande fyrarna.

Fyrarna var i regel bemannade av fyrvaktare. Det fanns även obemannade fyrar, som den här. Dessa var ändå personalkrävande då de krävde ständig tillsyn. Obemannade fyrkurar stod ofta på ett betongfundament i marknivå, men kunde också monteras på järnställningar högt upp i luften.

Fyrkuren i utställningen kommer Ronöflasen, utanför Ulvön, där den placerades 1909. Den är tillverkad av gjutjärn. Idag finns en ny fyrkur på platsen, gjord av plast och komposit.

Alla svenska fyrar är numera obemannade. Den sista bemannade fyrplatsen var Holmögadd, Holmön, som lämnades år 2003.

English

Lighthouses

Lighthouses have been around for thousands of years. By lighting fires at high elevations, ships are guided through or warned about difficult passageways. In modern times, oil lamps replaced fires, and in the second half of the 19th century, the kerosene lamp arrived. At the end of that century, flashing and rotating beacons were introduced.

Lighthouse keepers usually staffed the lighthouses. There were also automated lighthouses, like this one. These still required personnel, though, because they needed constant servicing. Automated lighthouses often stood on a concrete foundation at ground level, but they could also be mounted on iron frameworks high in the air.

The lighthouse in the exhibition comes from Ronöflasen, outside Ulvön, where it was installed in 1909. It is made of cast iron. The site now has a new lighthouse made of plastic and composite material.

Sweden no longer has any staffed lighthouses. The last staffed lighthouse site was Holmögadd, Holmön, which was decommissioned in 2003.

Logotyp
[mbhi_location="VBM"]
Logotyp