Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp

Rådhuset och Rådhustorget

Rådhuset

Rådhuset byggs 1814. Det är Umeås tredje rådhus på samma plats.

I rådhusets bottenvåning ligger bland annat stadskällaren, auktionskammaren och byhäktet. Övervåningens östra halva rymmer en stor festlokal med rum för förfriskningar, ett ”conversationsrum” och ett förmak. Här samlas stadens borgare till musiksoaréer, välgörenhetsfester och baler. Viktigast är Oscarsbalen, som firas varje år på Oscardagen den 1 december. I övervåningens västra halva finns lokaler för Umeås högsta styre; magistraten och stadens äldste.

År 1880 placeras telegrafstationen i Rådhuset. Det syns på taket med den så kallade telefongalgen – ett torn där alla abonnenters in- och utgående ledningar samlas.

Det första rådhuset, från 1600-talet, brändes ned av ryssarna under stora nordiska kriget på 1700-talet. Det andra rådhuset byggdes upp efter freden 1721. Rådhuset, som vi ser på bilden, förstördes vid stadsbranden 1888 och ersattes av dagens rådhus – det fjärde på samma plats.

English

Rådhustorget

Torget är placerat på Rådhusets sydsida, mot älven. De flesta anländer ju till Umeå med båt under 1880-talet. Bönder från närliggande byar säljer ved, fisk, kött och hö på torget.

Torget är stenlagt, men marken är väldigt smutsig, främst av spillning från alla hästar. Bönderna har ofta hästen bunden vid sina lass under försäljningen.

Vid marknader och stora helger deltar stadens hantverkare i försäljningen – kopparslagare, repslagare, bokbindare och bagare. Bokbindaren säljer bland annat almanackor, ABC-böcker, biblar och psalmböcker. Bagaren säljer bröd, men också bröstsocker och karameller.

Torget fick sin nuvarande placering, på rådhusets norra sida, när järnvägen och järnvägsstationen byggs år 1896. Stadens långväga besökare börjar då komma med tåg i stället för båt.

English

Town Hall

The Town Hall was built in 1814. It is Umeå’s third Town Hall on the same site.

The ground floor of the Town Hall includes a tavern, the auction house and the village detention centre. The eastern half of the upper floor houses a large banquet hall with rooms for refreshments, a “conversation room” and a drawing room. The townspeople gather there for music soirees, charity parties and balls. Most important is the Oscar Ball, which is celebrated every year on Oscar Day, 1 December. The western half of the upper floor has premises for Umeå’s highest-ranking government officials: the civic administration and the town elders.

In 1880, the telegraph station is placed in the Town Hall. It can be seen on the roof with what is referred to as the telephone gallows – a tower consolidating all the subscribers’ incoming and outgoing wires.

The Russians burned down the first Town Hall, dating from the 17th century, in the Great Northern War in the 18th century. The second Town Hall was rebuilt after the peace of 1721. The town fire of 1888 destroyed the Town Hall we see in the photo; it was replaced by today’s Town Hall – the fourth on the same site.

Town Hall Square

The square is located on the south side of the Town Hall, towards the river. Most people arrive to Umeå by ship during the 1880s. Farmers from nearby villages sell firewood, fish, meat and hay on the square.

Though the square is paved, the ground is very dirty, mainly because of droppings from all the horses. Farmers often have their horse tied to their loads while selling.

At markets and on major holidays, the town’s craftsmen – coppersmiths, ropemakers, bookbinders and bakers – sell their wares. The bookbinder sells almanacs, primers, Bibles and hymnbooks, among other things. In addition to bread, the baker sells rock candy and other sweets.

The square was moved to its present location, on the north side of the Town Hall, when the railway and railway station were built in 1896. At that point, visitors began arriving by train instead of ship.

Logotyp
[mbhi_location="VBM"]
Logotyp