Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp

Timmerflottning

Under 1800-talet ökar efterfrågan och exporten av svenskt virke. I Norrland finns det fortfarande stor, grov skog att avverka. Skogsarbetet ger viktiga inkomster för många bondefamiljer. Sågverksägarna, eller patronerna som de också kallas, tjänar mycket pengar på skogen.

Timmerstockarna som huggits ner på vintern transporteras – flottas – under vår och sommar i bäckar, åar och älvar ner mot kusten. De som har det farliga arbetet att styra timret rätt i vattendragen kallas flottare. Bommar och vajrar är utplacerade i Umeälven för att timret ska hålla sig borta från bryggor och hamnar. Men, det lyckas inte alltid!

En stor del av timret i Vindelälven och Umeälven hamnade i skiljet nedanför kyrkan på Backen. Här sorterats timret utifrån ägare och tas sedan vidare till olika sågverk.

Skiljet flyttades senare till Nyhultet, ovanför Tväråns utlopp på Grisbacka. En del av flottgodset gick då också till det träsliperi som startat 1910 – den tidens massafabrik. 1915 flyttades skiljet igen, till Lillån vid Ön. När virket skulle vidare från skiljet till sågverk och massaindustrier användes starka ångbåtar som kunde dra timret på släp. Båten Egil är en av alla de bogserbåtar som dragit upp till 400 meter långa timmersläp längs Norrlandskusten. På den stora målningen, bakom lekbåten Nanna, kan man se ångbåtar med timmersläp. 

English

Timber floating

During the 19th century, the demand for Swedish timber grew and exports increased. Norrland continues to have large, dense forests to log. Forest work is an important source of income for many farm families. The sawmill owners make a lot of money from the forest.

The winter cut logs are floated to the coast in the spring and summer using the creeks, streams and rivers. The people with the dangerous job of steering the timber in the waterways are called log-drivers. Booms and cables are placed in the Ume River to keep the timber away from docks and ports. Unsuccessfully at times.

Much of the timber in the Vindel River and Ume River arrived at the sorting station below the church in Backen. The owner sorted the timber for further transport to the different sawmills.

The sorting station was later moved to Nyhultet, above the outlet of the creek Tvärån at Grisbacka. Some of the floated timber went to the mechanical pulp mill that had started in 1910. In 1915 the sorting station moved again to Lillån by the island Ön. Powerful steamboats were used to pull rafts of timber once it had been sorted for shipment to sawmills and pulp mills. Egil is one of the many tugboats that have pulled timber rafts up to 400 metres long along the Norrland coast. On the large painting, behind the play boat Nanna, you can see steamboats with timber rafts.

Logotyp
[mbhi_location="VBM"]
Logotyp