Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp
Provmålning

Uppdragsverksamhet

Vid museet finns en uppdragsverksamhet som arbetar med vår kulturmiljö. Förutom det självskrivna geografiska området Västerbottens län åtar vi oss även uppdrag utanför länet. Bland våra uppdragsgivare märks Trafikverket, Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Svenska kyrkan, länets kommuner samt privata aktörer.

Vi erbjuder:

Antikvarisk förundersökning inför ändring och restaurering av kulturhistoriskt värdefull byggnad. En kartläggning av byggnadens historia, konstruktion och förändring över tid, samt beskrivning av dess kulturvärden.

Antikvarisk medverkan vid ändring och restaurering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Ändring av lagskyddade byggnadsminnen och kyrkobyggnader kräver tillstånd från Länsstyrelsen och antikvarisk medverkan av godkänd antikvarisk expert. Även bidrag till vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse är oftast villkorade med antikvarisk medverkan.

Antikvariskt utlåtande i samband med bygglov- och planärenden.

Arkeologisk utredning görs i samband med planerat arbetsföretag för att fastställa om forn- och kulturlämningar kan komma att beröras. Det kan i vissa fall enbart bestå av studier av kartor, litteratur och arkiv.

Arkeologisk inventering är en inventering eller terrängrekognosering för att identifiera och registrera fornlämningar.

Arkeologisk undersökning, vilket innebär en noggrann dokumentation av en fornlämning eller ett fornlämningsområde. Syftet med en arkeologisk undersökning är att ge ett kunskapsunderlag om den fornlämning eller det fornlämningsområdet som inte längre kommer att finns kvar.

Uppdrag som Certifierad sakkunnig av kulturvärden – behörighet K enligt PBL.

Dokumentation av byggnader och bebyggelsemiljöer.

Informationsmaterial i form av underlag till skyltar, skrifter, utställningar med mera.

Inventering av kyrkliga inventarier och byggnader samt begravningsplatser.

Kulturhistoriska utredningar inom arkeologi, byggnadsvård och kulturmiljö.

Kulturmiljöanalys i samband med fysisk planering. Vid planering av en exploatering, till exempel ny bebyggelse kan finnas behov av att identifiera vilka kulturvärden som finns i området och hur de skulle påverkas av en önskad åtgärd. En kulturmiljöstudie beskriver bebyggelsens historia, utveckling och nuläge samt identifierar kulturhistoriska värdebärare. En antikvarisk konsekvensbeskrivning bidrar till att hänsyn tas till ett områdes kulturvärden.

Vård- och underhållsplan för kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer, som resulterar i ett dokument som beskriver historia och kulturvärden samt riktlinjer för vård och underhåll.

Kontakt och information

Jans Heinerud

Avdelningschef: Kulturmiljö
090 20 20 315
jans.heinerud@vbm.se

Logotyp
Laddar öppettider...
Logotyp