Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp

Vanliga frågor till byggnadsantikvarierna

Jag planerar en renovering av min byggnad/lägenhet, vad ska jag tänka på?
Ta god tid på dig, låt besluten mogna fram. Innan du påbörjar en renovering eller ombyggnad bör du skaffa kunskap om byggnaden och dess historia. Varje byggnad är unik, utgå alltid från dess egna egenskaper och förutsättningar. Se kvaliteterna, inte bara skadorna och bristerna. Ta gärna kontakt med museets byggnadsantikvarier för rådgivning!

Hur kan jag ta reda på mer om min byggnads historia?
Prata med tidigare ägare och personer som har bott länge i närheten. I arkiv finns olika typer av information: handlingar, ritningar, kartor och fotografier. Byggnaden i sig är också en viktig källa till kunskap. Den bär på spår från olika tider, till exempel konstruktionsdetaljer, snickerier, tapetlager och kulörer. Läs mer om datering i Hålla Hus faktablad och i museets arkivguide.

Kan Västerbottens museum ha ritningar eller foton av min byggnad?
På Västerbottens museum finns ett fotoarkiv och ett dokumentarkiv. I fotoarkivet finns äldre och nyare foton och filmer som visar bebyggelsemiljöer och enskilda byggnader i hela länet. I dokumentarkivet finns ärendehandlingar, byggnadsdokumentationer och ritningar. Besök i arkiven behöver förbokas. Delar av foto- och föremålssamlingarna finns tillgängliga i Sök i samlingarna. Museet ordnar regelbundna tillfällen med tema Sök ditt hus i arkiven, håll koll på kalendariet.

Vad innebär K-märkt?
K-märkt är ett informellt samlingsbegrepp för byggnader med dokumenterade kulturhistoriska värden. Värdena kan vara skyddade på olika sätt och med olika styrka. I byggnadsinventeringar, byggnadsordningar och kulturmiljöprogram utpekas värdefull bebyggelse. Genom plan- och bygglagen (PBL) kan byggnader vara skyddade med q-bestämmelse i kommunens detaljplaner och områdesbestämmelser. I PBL finns också allmänna bestämmelser om varsamhet och värdefull bebyggelse (PBL 8:17, 8:13, 8:14). Det starkaste lagskyddet är byggnadsminnesförklaring genom kulturmiljölagen (KML), detta görs av länsstyrelsen. I Västerbotten finns ett 80-tal byggnadsminnen. Med stöd av 3 kap 6 § miljöbalken pekas riksintressen för kulturmiljövården ut av Riksantikvarieämbetet i en process där länsstyrelse och kommun är delaktiga. Riksintressena är geografiska områden med kulturmiljöer som ska avspegla landets historia. De ska skyddas mot påtaglig skada.

Hur kan jag ta reda på om min byggnad är K-märkt?
Ta i första hand kontakt med kommunens bygglovkontor, de kan svara på om byggnaden hör till någon av ovanstående kategorier. Tänk på att bestämmelserna om varsamhet i PBL gäller all bebyggelse! Museets byggnadsantikvarier kan hjälpa dig att precisera byggnadens karaktärsdrag och ge råd om renovering och varsam ombyggnad.

Kan jag få bidrag till att renovera min byggnad?
Du kan söka bidrag hos Länsstyrelsen för att vårda eller restaurera en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö. Bidragen kan till exempel gå till merkostnader för att använda ett särskilt material eller en speciell byggnadsmetod för att bevara det kulturhistoriska värdet. Mer information hos Länsstyrelsen Västerbotten.

Kan museet tipsa om lämpliga hantverkare till varsam renovering?
Museet samarbetar med flera byggnadsvårdsföretag som inriktar sig på traditionella hantverk och restaurering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Många av dessa är medlemmar i Byggnadsvårdsföretagen eller i nätverket Byggnadsvård Norr en förening för företag inom byggnadsvårdssektorn i Norrbotten, Västerbotten och Österbotten. Kontaktuppgifter till företag som inte är anslutna till nätverket kan fås från museets byggnadsantikvarier.

Kontakt och information

Maria Appelstam Häll

Byggnadsantikvarie
090 20 20 313
maria.appelstam.hall@vbm.se

Ida Thurell

Byggnadsantikvarie (vikarie)
090 20 20 318
ida.thurell@vbm.se

Marcus Bengtsson

Byggnadsantikvarie
marcus.bengtsson@vbm.se
090 20 20 358

Logotyp
Laddar öppettider...
Logotyp