Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp
Arkeologer som analyserar fynd efter utgrävning
Reflektioner över dagens fynd.

Arkeologi

Arkeologi betyder läran om forntiden. Den handlar om att studera människornas liv under forna tider genom att undersöka de kvarlämnade spåren i marken.

I Västerbotten finns spår av människors handlingar från 10 000 år bakåt i tiden, det vill säga från efter den senaste istiden.

Den kilometertjocka isen tryckte ner landet så mycket att det fortfarande efter 10 000 år höjer sig med närmare en centimeter varje år. De boplatser som en gång låg vid kusten ligger därför i dag högt upp på land.

Landhöjningen gör att vi ofta kan datera fornlämningar utifrån lämningens höjd över dagens havsnivå. Detta är unikt för vår del av världen

Den arkeologiska verksamheten vid museet handlar om att utföra arkeologiska utredningar i form av utgrävningar och andra dokumentationer. Det sker framför allt som uppdrag i samband med exploateringar när vägar och järnvägar skall byggas eller när nya industrier eller byggnader, som berör lagskyddade fornlämningar, uppförs.

En viktig uppgift är också att förmedla kunskap om länets förhistoria till skolor och allmänhet genom visningar, utställningar och skrifter.

Annan arkeologisk verksamhet på museet är att sköta om de arkeologiska samlingarna och våra arkiv. I arkiven finns alla arkeologiska rapporter som skrivits i samband med inventeringar och utgrävningar i länet.

Vi har även länets fornminnesregister som innehåller alla kända fornlämningar i form av kartmarkering och beskrivning.

Västerbottens museum samarbetar med Länsstyrelsen som är den myndighet som fattar beslut i frågor rörande fornlämningar och kulturlämningar. Vår uppgift är bland annat att lämna information om fornlämningar till Länsstyrelsen för att denna skall ha tillräckliga underlag för att fatta korrekta beslut.

Museets arkeologiska rapporter finns på Spår från 10000 år

Artiklar:

Hästen i norr äldre än man anat

Barktäkter längs Gardsjöbäcken

Metallfynd i marken

Miljondrivningen

Bok att läsa:

Relaterat

Uppdragsverksamhet

Vid museet finns en uppdragsverksamhet som arbetar med vår kulturmiljö. Förutom det självskrivna geografiska området Västerbottens län åtar vi oss även uppdrag utanför länet. Bland våra uppdragsgivare märks Trafikverket, Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Svenska kyrkan, länets kommuner samt privata aktörer.

Rock art in Sàpmi

En utställning om hällbilder där vi möter en bildtradition som ger inblick i stenåldersmänniskans föreställningsvärld.

Arkeologisamlingen

Föremål som tagits tillvara vid arkeologiska undersökningar eller på annat sätt påträffats i marken

Repatriering 2019

I augusti 2019 återbördades kvarlevor från ett 25-tal individer till sina ursprungliga viloplatser på Gammplatsen i Lycksele

Externa länkar

Spår från 10000 år

Det mesta om länets arkeologi och förhistoria

Kontakt och information

Jans Heinerud

Avdelningschef: Kulturmiljö
090 20 20 315
jans.heinerud@vbm.se

Logotyp
Laddar öppettider...
Logotyp